A HARFİ İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ

Abad :Şen , bayındır,Sonsuz gelecek zamanlar.

Abbad:Allaha itaat ve ibadet eden, kulluğunu hakkıyla yerine getiren. Yasaklarından kaçınan kişi manasındadır.  Abbad b. Bişr. Ashab dan.

Abbas:1. Sert, çatık kaşlı kimse. 2. Arslan – Abbas b. Abdülmuttalib. Rasûlullah (s.a.s)’ın amcası, Mek­ke’nin fethinde müslüman olmuştur.

Abdi:Kulluk ve itaat edendir.  Kullukla, kölelikle ilgili

Abdullah: Allah’ ın kulu

Abdurrahman: Rahmet sahibi olan Allah’ın kulu.

Abdülaziz: En yüce, en değerli olan Allah ın kulu. Büyük ve aziz olan, izzet ve şeref sahibi Al­lah ın kulu. Aziz Allah’ın isimlerindendi r. – Sultan Abdülaziz: 32. Osmanlı padişahının adı.

Abdülbaki: Her zaman var olan Allah ın kulu. Sonsuz, ebedi olan ve ölmenin kendisi için sözkonusu olmadığı. Allah ın kulu-Allah’ın isimlerinden.

Abdülbari: Yaratan, yaratıcı Allah’ın kulu. Bari ismi, Al­lah ın isimlerindendir. Abd takısı almadan kullanılmaz. Yaratan, yaratıcı olan Allah’ın kulu

Abdülbasir:Her şeyi görüp gözeten ve gizliliğin kendisi için söz konusu olmadığı yüce Allah’ın kulu.Her şeyi görüp anlayan Allah ın kulu.

Abdülbasit: Genişlik, ferahlık ve kolaylık verici olan Al­lah ın kulu. – Allah ın isimlerinden.Rızkı yayıp bollaştıran Allah ın kulu

Abdülbedi: Allah’ın isimlerinden. Bedinin kulu.

Abdülberr:Berr in kulu. Cömert ve ihsan edicinin kulu.Berr, Allah ın isimlerindendir.

Abdülcebbar: Cebredici, zorlayıcı, kuvvet ve kudret sahi­bi Allah ın kulu. Cebbar, Allah ın isimlerindendir. Zorlayıcı güce sahip olan Allah ın kulu.

Abdülcelil: Büyük, ulu, yüce Allah ın kulu. Celil, Allah ın isimlerindendir. En yüce olan Allah ın kulu

Abdülcemal: Güzellikleri kendinde toplayan Allah ın kulu.

Abdülcevat: Cömert olan Allah ın kulu.

Abdülehad:Şeriki ve ortağı bulunmayan, tek olan Allah ın kulu. Ehad, Allah ın isimlerindendir.

Abdülesed: Aslan ın kulu.- Hz. Rasûlullah (s.a.s) m reddettiği isimlerdendir. Müslümanlar kullanmazlar.

Abdülevvel: Herşeyin evveli, ilk olan, varlığının başlan­gıcı bulunmayan Allah ın kulu.

Abdülezel: Ezelden beri var olan varlığı için başlangıç söz konusu olmayan Allah ın kulu. Ezelden beri var olan Allah ın kulu.

Abdülferid: Tek, eş­siz, eşi olmayan, kıyas kabul etmez, üstün olan. Allah ın kulu.

Abdülfettah: Gizli şeyleri açığa çıkaran Allah ın kulu. Zafer kazanmış, üstün gelmiş, fetheden-açan, kullarınının kapalı-müşkil işle­rini açan Allah ın kulu. Allah ın isimlerindendir.

Abdülgaffar: Kulla­rının günahlarını affeden Allah ın ku­lu. Allah ın isimlerindendir. “Abd” takısı almadan kullanılmaz.

Abdülkadir: Kudretli ve güçlü olan, Allah`ın kulu.

Abdülkerim: Kerem sahibi, cömert, ulu olan Allah ın kulu.

Abdürrauf: Çok merhamet eden, esirgeyen Allah ın kulu. Rauf olan Allah ın kulu.

Abdürreşit-Abdürreşid: Allah´ın isimlerinden. Reşid´in kulu, doğru yolu gösteren Allah´nın kulu.

Abdürrezzak: Bütün mahlûkların rızkını veren Allah´ın ku­lu. – Rezzak, Allah´ın isimlerindendir. “Abd” takısı almadan kullanılmaz. Tüm yaratıklara rızkını veren Allah´ın kulu.

Abdüssamed-Abdüssamet: Kimseye ve hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Allah´ın kulu. Kimse­ye hiçbir şeye muhtaç olmayan, Al­lah´ın kulu. – Samed, Allah´ın isimle­rindendir.

Abdüsselâm: Barışçı olan Tanrı´nın kulu Barış, rahatlık, selamete çıkaran, selam eden, zevalsiz ebedi olan Allah´ın ku­lu. – es-Selam kelimesi, Allah´ın isim­lerindendir. “Abd” takısı almadan kullanılamaz.

Abdüssemi: Her şeyi işiten, duyan Allah´ın kulu. Her şey­den arınmış olarak bütün sesleri, söz­leri ve kelimeleri işitip ayırdeden yü­ce Allah´ın kulu.

Abdüssettar: Günahları örten, gizleyen Allah´ın kulu.

Abdüşşahid: Şahid´in kulu. Görünen ve görünmeyen eşya­nın hepsini görücü ve tasarruf edici olan ve her şeyi müşahade altında bu­lunduran Allah´ın kulu. Şahid, Allah´ın isimlerindendir.

Abdüşşekür: Emrine uyan, yasaklarından sakınan kullarını seven ve çok ikramda bulunan Allah´ın kulu. Şekür, Allah´ın isimlerindendir. “Abd” takısı almadan kullanılmaz.

Abdüzzahir: Varlık ve birliği sonsuz sayıda eserler ve delillerle belli olan Allah´ın kulu. Ez Zahir, Allah´ın isimlerindendir.

Aber: Hz. Nuh´un erkek torunu.

Abgun: 1. Mavi renk. Gök. 2. Parlak. 3. Nişasta

Acar: Becerikli, atılgan, ele avuca sığmaz

Acaralp: Yiğit, becerikli, cesur kişi

Acarbey: Güçlü, cesur, atılgan, becerikli kimse.

Acarer: Güçlü, becerikli, gözü pek kimse.

Acarman: Çevik, becerikli, girişken insan.

Acun: Dünya, varlık

Acunal: Dünyayı kapsayan, dünyayı fetheden; Dünyayı fethet; dünyaya yayıl” anlamında kullanılan bir isimdir.

Acunalp: Dünyaca tanınmış yiğit.

Ada: Deniz veya göl suları ile çevrilmiş küçük kara parçası.

Adahan: Ada ve han sözlerinden oluşan bir ad.

Adal: Adın yayılsın, ün kazan” manasında.

Adalettin-Adaleddin: Dinin adaleti.

Adamış:Adak yapmış olan kimse.

Adem: İyi, temiz insan. İlk insanın adı Hz. Adem

Adısönmez:Adı sürekli olarak yaşar, adı sürer gider, kuşaktan kuşağa sürer.

Adin: Cennet

Adıvar:Adı yok değil adsız değil, adlandırılmış.

Adil: Adaletli

Adnan: Cennette ölümsüzlüğe kavuşan kişidir.  Bir yere yerleşip ikamet eden kişi manasındadır ayrıca.

Afşin: Zırh, silah

Ager: Temiz, doğru kimse

Agra: Çok sevimli, çok yakışıklı.

Agâh: Bilgili, uyanık

Ahlas: 1. Saf, halis, karışımsız. 2. İyi yürekli, temiz kimse. 3. Kur´anî ıstılahta, Allah´a halis olarak yönelip ihlaslılıkta ileri bir dereceye varmış kul.

Ahmed : Çok, en çok övülmüş, methedilmiş kimse manasındadır. Kur’an-ı Kerim’de Saf suresinin 2. ayetinde: Hz.İsa, İsrailoğullarına: “Adı Ahmed olan peygamberi de müjdeleyici olarak geldim” şeklinde geçen isimlendirme ile Peygamberimizin isimlerinden birisi olarak anıldı ve kullanılmaya başlandı. Türk dil kuralı açısından “d/t” olarak kullanılır. Ahmed-i Muhtar, Hz. Muhammed (s.a.s)

Ahmet: Övgüye değer.

Ahves: Cesur, kahraman, yiğit.

Akalın: Temiz alın, açık alın, ak alın.

Akad: Soyluluk, Onurlu bir kişiliğe sahip olmak

Akalp: Doğruluğu ve dürüstlüğüyle tanınan kimse.

Akan: Akıp gitmekte olan

Akansel:Akan, uzun mesafeden sonra denize dökülen su.

Akbay: Namuslu ve varsıl, Mısır Türk Kölemenlerinden bir kişi.

Akbatu: Yiğit erkek

Akdemir: Demir gibi güçlü

Akdeniz: Ülkemizin güneyindeki deniz

Akdoğan:Kıvrık ve kısa gagalı, yırtıcı bir kuş.

Akdoğu: Beyaz şafak, ak ışıklı doğu.

Aker: Dürüst, er kişi.

Akgündüz:Aydınlık gündüz.

Akınalp: Akın eden yiğit.  Yiğit.

Akın: Her engeli aşan, güçlüklerden yılmayan, hızlı hareket kabiliyetine sahip

Akif:1. Bir şeyde sebat eden. 2. İbadet eden, ibadet maksadıyla mübarek bir yere çekilen. İ’tikafa giren.

Akil:Akıllı, Rüştünü kanıtlama konumuna gelmiş , yaptıklarının farkında olan.

Akman:Temiz, beyaz, güzel insan.

Aksal: birçok kalın direğin yan yana bağlanmasıyla yapılan, düz ve korkuluksuz Deniz ya da ırmak taşıtı.

Aksan: Temiz, lekesiz ün.

Aksay:Ak renkte yassı taş, boz renkli kayalık yer.

Aksoy: Temiz soy, lekesiz soy.

Akşit: Kutlu, uğurlu. Ak güneş, nur, aydınlık.

Aktan: Aydınlık sabah manasındadır. Güneşin ağırma vakti.

Aktaş: Beyaz taş, kireçtaşı.

Aktekin:Parlak, görkemli, temiz huylu.

Aktuğ: Değerli, önemli.

Alaaddin: Dinin yücesi, ulusu, büyüğü. Dini yüceltmek için din uğruna çalışan kimse.

Aldemir:Ateşte ısıtılıp kırmızı hale getirilen demir Al-Demir.

Aldoğan: Bir tür doğan

Alemdar: Bayrak taşıyan, bayraktar anlamındadır. Önder.

Alen: Ermenice kökenlidir. Saygınlık başarı anlamlarında

Algan: Fetihler yapan.

Algın:Sevdalı, tutkun, vurgun, âşık, güçlü, dolgun, keskin, iyi, güzel

Algün:  Kızıl gün, al renkli Güneş

Ali: Yüce, üstün,yüksek

Alican:Yüce olan can

Alim: Bilen bilgili, çok okumuş kişi manasındadır.

Alişah: Ulu hükümdar.

Alişan: Ünü büyük.

Alkan: Kırmızı kan, soylu.

Alkın: Korkusuz, yiğit, kızıl kın.

Alp: Yiğit bir sıfat, kahraman anlamı taşır.

Alparslan:Korkusuz, yiğit, Soylu, aslan gibi anlamında

Alpay: Güçlü, cesur

Alper: Yiğit kişi

Alperen: Yiğit ve ermiş kişi.

Alphan: Yiğit han.

Alptekin: Yalnız ve uğurlu cesur kişi

Alptuğ: Yiğit tuğu, yiğitlik simgesi.

Altay:Asya’da Batı Sibirya ile Moğolistan’ı ayıran dağlık alan.

Altuğ: Kırmızı tüy.

Altunç: Kızıl tunç.

Altuner: Çok değerli kimse, altın yiğit.

Alvin: Soylu arkadaş.

Amir: Devlete ait, şenlendiren

Anıl: Amaç, maksat.

Araf:Cennet ve cehennem arasındaki yer.

Aran: Sıcak yer, ova, ılımlı yer. At ahırı.

Aras:Kalın Yün, At kılı anlamında (Aras nehri)

Araz: İşaret, alamet

Arda:Asa, işaret için dikilen değnek. Ardıl, sonra gelen, halife.

Aref: Pek maruf, fazlaca bilinen. Arif, anlayışlı ve bilgili

Arel: Dürüst ve temiz kimse.

Aren: Kum tanesi.

Argün:Temiz gün, günlük güneşlik, yaşama sevinci veren gün.

Arıcan: Temiz kimse.

Arıkan:Saf kan, temiz kan, soylu kan.

Arif: Bilen, bilgili

Aril: Temizlenmek, tohum zarı.

Arin:Temiz ,saf

Arjin:Yaşam ateşi, yiğit.

Arkın:Arkada, geride olan, ağır, yavaş, sakin dingin

Arman:İstek, amaç, dürüst, temiz insan, arı insan.

Armin: Özgürlük ve barış yanlısı.

Arsen: Kurtuluş, özgürlük.

Arslan: Güçlü, yırtıcı.

Artun:Kendine güvenen, onurlu, ağırbaşlı.

Artunç: Arı tunç, katışıksız tunç.

Asaf: 1. Vezir. 2. Erdem, ileri görüşlülük, yönetimde başarı. hz. süleyman’ın ünlü veziri. süleyman (a.s.)’ın en çok güvendiği kişiydi. Neml suresinde anlatılanlar Asaf üzerine yorumlandı, daha sonra padişahın vezirlerine Asaf unvanı verildi.

Asıf: Çok şiddetli esen rüzgâr

Asım:Temiz, namuslu, sağlam karakterli.

Asil:Yüksek duygularla hareket eden kişi; soyu sopu belli, sağlam soylu kişi demektir.

Aslan: Gürbüz, cesur, yiğit adam

Asli: Asıl, tek.

Ataberk:Selçuklu Devleti’nde şehzadelerin terbiyesiyle vazifeli şahıs, lala.

Atabey:Selçuklularda şehzadeleri eğitmekle görevli kişilere verilen ünvan24

Atacan: Hoşgörüsü olan kimse, babacan.

Atahan:Büyük yönetici, ata durumundaki han.

Atakan:Atasının kanını taşıyan, atasının kanından gelen gücü barındıran88

Ataker:Atılgan yiğit, atılgan ve yiğit

Atalay:Kolaylıkla ileri atılabilen, cesur kimse

Atamer: Benim atam er kişidir, yiğit atam.

Atanur: Atasından aldığı nuru taşıyan.

Atasever: Atalarını seven kimse.

Atay:Herkesçe bilinen, tanınmış, ünlü

Atıf:Eğilimli, birine şefkatle eğilen, sevgi duyan / Bir şeye yönlendirilen

Atılay:Kolaylıkla ileri atılabilen, cesur kimse

Atılgan:Güçlüklerden ve tehlikelerden yılmayarak daima ileriye atılan, Girişken, tez canlı

Atınç: Atılgan , atak

Atik:Çok hızlı davranan, çevik

Atilla: Hunların “Tanrının Kırbacı” denilen büyük hükümdarı

Atlas:Üstü ipek, altı pamuk kumaş, büyük harita.

Atuf: Birine sevgisi olan, sevgi duyan. Allah’a karşı sevgi duyan

Avni:Yardım etmek, yardımda bulunmak, yardımla ilgili

Ayalp:Ay gibi güzel ve yiğit.

Ayas:Duru ve dingin havada çıkan kuru soğuk, ayaz

Ayaz:Duru ve dingin havada çıkan kuru soğuk, bulutsuz ve Ay ışıklı gecede Çıkan soğuk.

Aybars:Ay gibi parlak vegüzel, pars gibi yırtıcı.

Ayberk: Güçlü

Ayçetin: Ay kadar güzel ve çetin.

Aydemir: Demir kadar sert kimse manasındadır.

Aydın: Bilge.

Aydınalp: Aydınlık ve yiğit.

Aydıner: Aydınlık yüzlü kimse.

Ayhan: Büyük hükümdar

Aykan:Kanı ay gibi parlak ve temiz Ay Kanlı.

Aypolat:Ay gibi güzel ve polat gibi sağlam.

Aytaç:Başında ay gibi ışıklı taç bulunan.

Aytekin:Ay gibi parlak ve biricik. Çok değerli.

Aytuğ:Mızrağın ucuna yapılmış ayın üstüne yapılan tüy.

Aytuna:Ay gibi güzel ve Tuna Irmağı gibi görkemli.

Aytunç:Ay gibi güzel ve tunç gibi sağlam.

Ayvaz:koca ,eş. Güzel, yakışıklı.

Azad: Bağımsız olan.

Azam: En büyük, ulu.

Azat: Özgür, kimseye bağlı olmayan.

Azem: Arkadaş. dost.

Aziz:Onur sahibi yüce, Saygıdeğer, Manevi gücü çok üstün

Pin It on Pinterest

Share This